EUKARISTIYA AT SI MARIA

Ang simbahan ng Sta. Cruz ay kilalang kilala bilang eukaristikong komunidad.  Ito ang nagiging sentro ng iba’t – ibang eukaristikong paghubog sa mga tao at pag samba sa Banal na Sakramento.  At ang titular ng ating simbahan at Nuestra Senora del Pilar ng Maynila.  Napakaganda.  Isang eukaristikong komunidad na kasama si Maria.  Tunay na ang Eukaristiya at si Maria ay magka ugnay at hindi mapaghihiwalay.

Una, nang ibalita ni anghel Gabriel na si Maria ay magdadalang tao lalang ng Espiritu Santo, siya man ay nabigla at may takot na naramdaman.  Tumugon pa rin siya ng OO.  Ang pag oong ito ay naging parte ng kasaysayan ng kaligtasan.  Ang Salita ay naging si Hesus.  Nang nakabayubay si Hesus sa krus. Si Maria ay tahimik na nasa paanan ng nakapakong anak.  Muli na naman siyang tumugon sa Ama ng OO.  Masakit ang makita ng isang ina ang kanyang anak na nahihirapan ngunit si Maria ay nagpaubayang mangyari nawa ang nais ng Diyos Ama sa kanyang Anak.  At dito isinilang ang  simbahan mula sa banal na puso ni Hesus na kanilang sinibat ay dumaloy ang dugo.  Si Eba ay sumuway at humindi sa kagustuhan ng Ama at nabago at nasira ang plano ng Diyos sa tao, ngunit ang pag OO ni Maria ang siyang nagpanumbalik ng ganda mula sa pangit na plano.  Ang kanyang pag oo ang muling nagbuo ng relasyon ng Diyos at ng tao.

Sa paanong paraan tayo tumutugon ng pag OO sa Diyos ?  Ang pag OO na may kasamang tiwala at pananampalataya.  Hindi ba’t ganito rin ang ating tinutugon tuwing bago natin tanggapin ang Banal na Sakramento.  Sumasagot tayo ng AMEN.  Ang AMEN na pakahulugan ay OO naniniwala ako, sumasampalataya ako na ang tatanggapin ko ay tunay na katawan at dugo ni Hesus.  Hinahayaan ko na ang katawan at dugo Niya ang manuot sa aking kalooban, upang ang kalooban Niya ang masunod sa aking buhay.

Ikalawa, si Maria ang sinasabing tabernakulo.  Ang unang tabernakulo sa kasaysayan.  Ano po ba ang tabernakulo ? Tama po kayo, dito iniimbak ang Banal na Sakramento.  Si Maria ang naging tabernakulo ng Banal na Sakramentong si Hesus, hindi man nakikita pa ng mga mata  nuong pinagbubuntis niya si Hesus, ngunit ito ay nakilala ng kanyang pinsang si Elizabeth ng siya ay dumalaw dito.  Hindi lang si Elizabeth, ganun din ang nasa sinapupunan niyang si Juan Bautista.  Ito ay lumukso sa tuwa.  Nang mag engkuwentro ang dalawang magiging ina.

Sa ating buhay, tayo rin ba ay nagiging tabernakulo ng Banal na Sakramento ? Matapos nating tanggapin si Hesus sa anyong tinapay at ating nilunok, saan kaya siya papunta sa ating katawan ? nagiging banal din bang imbakan ng Banal na Sakramento ang ating katawan ?  O pagkatanggap natin ay tila baga wala namang epekto.  Balik pa rin tayo sa dating ugaling madamot, hindi marunog kumilala ng kapwa, tsismosa, at iba pa.

Ikatlo, ang salitang Ekaristiya, ay galing sa salitang griyegong Eukaristien – na may pakahulugan ng pasasalamat.  Matapos ang pagtatagpo nina Maria at Elizabeth, siya ay sinabing umawit ng isang himno. Ang Magnificat.  Ang awit ng pasasalamat at pagpupuri.  : ‘’Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking Espiritu, sa aking Diyos na tagapag ligtas.’’

Sa tuwing tayo ba ay nagsisimba?  Ano ang laman ng ating puso?  Kaya ba tayo ay nagsisimba dahil alam nating kapag humingi tayo ng grasya sa Diyos sa pamamagitan ng pag simba, ito’y ibibigay niya? O dahil nagsisimba tayo dahil nagpapasalamat tayo sa mga pangit at magagandang nangyayari sa buhay natin?  Hindi man natin naiintindihan bakit ganitong trahedya ang nangyayari sa atin, nasasabi pa rin nating Salamat sa Diyos.  Nawalan ng tahanan. Salamat sa Diyos.  Nawalan ng kabuhayan. Salamat sa Diyos.  Nagkaruon ng malubhang karamdaman. Salamat sa Diyos. Nakakaramdam ng mga paninira ng kapwa kahit na tama ang iyong ginagawa. Salamat sa Diyos. Nangulila sa pagkawala ng minamahal. Salamat sa Diyos. Ang Eukaristiya ay tunay na selebrasyon ng buhay, ng pasasalamat. Pag papasa ng alamat. Pagpapasa ng alamat ng pagkakaruon lagi ng pag asa sa buhay. Patuloy na aasa dahil nandyan ang Eukatisya.  Salamat.

At Panghuli, ang Eukaristiya ay nagpapa alala sa atin ng nakaraan at buong pag asang umasam sa hinaharap. Ang pangakong magandang bukas sa atin ng Diyos.  Katulad ni Maria, lagi niyang inaala ang mga kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanya.  Ang pakikisalamuha ng Diyos sa kanya sa anyo ng kanyang anak na si Hesus. Nang itinatag ang huling hapunan, nasabi ni Hesus : gawin ninyo ito bilang pag aala ala sa akin. At ito ay ating ipinagpapatuloy. Si Maria  man ay hinahamon tayo na tumulad sa kanyang buong pusong pag sunod, nang nawika niya, ‘’gawin ninyo ang ano mang ipag uutos niya…’’ nang may kasalan sa Cana. Na nagsasabi rin sa ating, kung kaya niyang ang tubig ay maging alak. Wala ring duda na ang tinapay at alak ay kaya ring gawin ng kanyang anak na tunay na katawan at dugo.

http://www.google.com.ph/imgres?q=EUCHARIST+AND+MARY&um=1&hl=fil&sa=N&biw=1024&bih=595&tbm=isch&tbnid=6qi-E-H-Dh66WM:&imgrefurl=http://unbornwordoftheday.com/category/the-eucharist/&docid=cG_0whX9wBRQRM&imgurl=htt

Nang itinatag ni Hesus ang Banal na Eukaristiya, wala duon si Maria.  Ngunit si Maria ang pumalit sa kanyang anak ng ito’y pumanik na sa langit, siya ang nagpalakas ng loob sa mga unang Kristiyano.

Nuong araw ang ating patron na Birhen del Pilar ay nandito nakaluklok sa sangtuaryo, dito sa gitna, ngunit nang dumating ang mga Blessed Sacrament Fathers at Brothers, siya ay nailipat ng lugar, sa gawing kaliwa ko, sa mga may debosyon sa mahal na ina, nawa’y maunawaan natin na mas nanaiisin niyang ang kanyang anak ang siyang nasa gitna at maging bida.  Bawa’t matagumpay na anak, sa likuran nito ay isang tahimik na inang sumusuporta. Gayundin sa ating mahal na inang Maria, sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng Eukaristiya, siya ay kasa kasama natin.  Laging nakamasid, hindi lang nakamasid, nakatungtong pa sa pilar, na marahil nagsasabing ‘’kahit nasaan ako tanaw na tanaw kita… hindi ako ang bida, itong anak kong si Hesus na aking tangan tangan ang siya ninyong sambahin. ‘’

Tunay na ang Eukaristiya at si Maria ay magkaugnay.  Dahil hindi puedeng mapaghiwalay ang Ina sa kanyang Anak.

Hayaan ninyong tapusin ko ang pagninilay na ito sa isang awitin :

Sa’yong tugon nagsimulang lahat.

Pagsilang ng pag-ibig na wagas.

Ang kaganapan ng katauhan ng Diyos pangakong Manunubos.

Ngayon kami sa’yo’y tumutugon sa tawag ng paggunita ng ayon.

Samba’t pagpugay, buhay niyang alay, sa piling mo, Inang Maria.

Samahan mo kami sa bawat araw.

Patungo sa iyong Anak na si Hesus.

Ipanalangin mo kaming mga aba.

Ngayon at kailanman aming Ina. Amen…

Advertisements