Ang Pagpapaliwanag at Pagpapalalim sa Misteryo ng Banal na Santatlo sa mga Tindero at Tindera sa Palengke ng Divisoria

PANIMULA:

Ano ang mas matimbang sa iyo?

Ano ang mas pinipili mo?

Ano ang mas mahalaga sa iyo?

            Bilang isang tindera at tindero ng mga gulay, isda at karne, ang timbangan ang siyang pinakamahalagang instrumento sa pagtitinda.  Ang timbangan ang siyang nagbibigay ng tamang datos (nawa’y nasa tamang ayos ang timbangan ninyo, at hindi kayo mahuli sa pandaraya), kung ilang kilo ang nais bilin ng isang mamimili.  Kadalasan, nais natin na mas malaki ang timbang ng binibili sa atin.  Tayo ay tuwang – tuwa dahil nangngahulugan na mabilis maubos ang paninda at maagang makakauwi sa naghihintay na pamilya.  Ang timbangan din ang siyang nagiging batayan ng pagbibigay halaga sa mga pinipiling nais bilhin.  Tumatawad ang mamimili, at kapag hindi napagbigyan ay humihirit naman na sobrahan daw kahit isang guhit ang timbang ng kanilang nabili (ngunit para yatang pareho lang ito ng pagtawad).  Mahalaga ang pagpili, dito ginagamit ang ating iba’t ibang uri ng pandama.  Kinikilatis nating mabuti ng mata kung maganda at walang sira.  Inaamoy baka kasi ito ay pasira na.  Hinahawakan, hinihimas baka kasi malambot at bulok na at kung minsan pa’y may libreng tikim, na halos umabot na sa isang kilo ang tinikmang libre.

            Sa Diyos, tayo man ay parang mamimili.  Tayo ang siyang kumikilatis, pumipili, tumitimbang at nagbibigay pagpapahalaga.  Sino ang Diyos para sa iyo? (maaring kumuha ng mga kasagutan sa kanila).  Marahil ang sagot ninyo ay ang Diyos any isang Ama, o isang Anak, na si Hesus o dili kaya ay Espiritu Santo.  Ngunit alin sa tatlong nabanggit ang mas matimbang sa iyo?  Kanino ka mas lumalapit at kumakausap kapag ikaw ay may problema; maaring problemang pampamilya, pang kalusugan o sa negosyong pagtitinda? Sa Ama, sa Anak o sa Espiritu Santo?

PAGPAPALALIM:

            Sino nga ba ang mas matimbang sa iyo? Ang Diyos ay iisa lamang, at may tatlong persona: Ama, Anak at Espiritu Santo.  Alam kong magaling kayong magkwenta ng mga binabayad sa inyo at panukli ninyo sa iba, ang addition at subtraction ay talagang master na ninyo. Ano ang sagot sa simpleng 1 + 1 + 1 = ? Tatlo ba? Mali. Ang sagot ay isa (1).  Sa Misteryo ng Banal na Santatlo ang kalkulasyon sa 1 + 1 + 1 = ay  1 pa rin.  Sila ay talo ngunit iisa.  Magulo ba? Kung kayo ay naguguluhan na.  Kayo ay aking binabati, welcome po sa misteryo ng Banal na Santatlo.  Tayo po ay manalangin sa pamamagitan ng pag aantanda ng Krus. Sa Ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

 

Ang Diyos Ama

            Ang Diyos Ama ang tinatawg na unang Persona sa Banal na Santatlo. Siya ang Dakilang Manlilikha ng mundo.  Atin Siyang mababasa sa Matandang Tipan na lumikha ng daigig at ng tao na kanilang kawangis at kalarawan.  Siya ang pinagbubukalan ng lahat ng bagay na umiiral.  Ating mababasa ang kanyang kabutihan, kapangyarihan, katapatan at pagmamahal sa mga Israelita.  Siya ang Diyos nina Abraham, Moises, at Jacob.  Siya ang Diyos ng pagkikipag tipan at pakikipag ugnayan.

 

Ang Diyos Anak

            Ang Diyos Anak ay pumasok sa kasaysayan ng tao – sa kasaysayang ng kaligtasan.  Si Hesus bilang ikalawang Persona sa Banal na Santatlo ay nagkatawang tao.  Taong totoo maliban sa kasalanan at Diyos na totoo.  Si Hesus ay naging tao upang makasalamuha natin ang Kanyang pagiging Diyos.  Inilapit ng Ama ang Kanyang Anak upang mas maunawaan natin ang Kanyang wagas na pagmamahal.  Nagsimula ang pagkilala sa kanya  sa pagbibigaks papuri ng mga unang Kristiyano na si Hesus ay Panginoon (Jesus is Lord!)  Nagpakilala at nakilala Siya una, sa Kanyang mga pangaral, pagsasalita tungkol sa pagmamahal ng Diyos at sa kapwa patungo sa Kaharian ng Diyos.

Ikalawa, sa Kanyang mga gawain at misyon.  Pagpatawad ng mga kasalanan, pagpapagaling ng mga maysakit at pagbuhay sa mga patay ay ilan lamang sa Kanyang mga gawain at misyon.  Siya ay nabatikos ng mga Pariseo at Saduceo, kung bakit Siya nagpapagaling kahit Araw ng Pamamahinga (Sabbath Day).  Tayo man dito sa palengke, madalas na nakakaligtaan ang araw ng Lingo bilang araw ng pagsisimba.  Patuloy ang ating hanap buhay, kayod kalabaw ika nga.  Para kay Hesus hindi hadlang ang Araw ng Pamamahinga upang gumawa ng mauti sa kapwa.  Ngunit wag nawa natin gawing dahilan na makaligtaan ang magsimba.

 Ikatlo, sa Kanyang pagpili ng mga makakasamang Alagad.  Ang mga hinirang Niya, ay tinawag Niya sa kanilang mga pangalan.  Ang pagpiling ito ay isang personal na panawagan.  Sila’y tumalima at tinalikuran ang lumang kinagawian.  Sila’y mga simpleng mamamayan lamang.  Hindi mataas ang mga napag aralan.  Hindi rin kagandahan ang mga pag uugali.  Sila’y mga mangingisda, tambay, tagakulekta ng buwis, mainitin ang ulo, mandaraya, duwag, makasarili.  Ngunit sila ang pinili, sila ang nahirang na maging kamanlalakbay, maging kaibigan.  Si Hesus ang nag taas ng presyo nila, nag taas ng pagpapahalaga nila.  Sila ang mga mas matimbang para kay Hesus.  Huwag nawa natin masabi sa ating mga sarili na hindi ako maaring makapag lingkod sa Diyos o sa Simabahan dahil ako’y isang hamak na tindera/tindero lamang.  Paano kaya kung biglang dumating dito si Hesus sa palengke.  Makilala mo kaya Siya? O baka naman nasungitan mo na dahil sa pambabarat ng iyong mga tinda o dili kaya ay nadaya mo sa timbangan mong wala sa tama.  Nawa’y ito ang ating maging panalangin sa Kanya: Hesus na aking kapatid sa lupa nami’y bumalik. Iyong mukha’y ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw Poon makikilala sa taong mapagkumbaba. Hesus na aking kapatid putikin man ang Iyong sapin. Punit-punit ang Iyong damit. Nawa Ika’y mapasa-akin. Hesus na aking kapatid sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke rin naman Ikaw ay naghahanap-buhay. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw Poon makikilala sa taong mapagkumbaba.

Ika-apat, ang pakikipagrelasyon niya sa kanyang Ama.  Isang espesyal na pagtatangi ng Anak sa kanyang Ama.  Si Hesus ay patuloy na nakikipag ugnayan sa Ama.  Sa Kanyang pag-iisa, sa Kanyang mga panalangin.  Ang masarap pa nito’y hindi Niya sinarili ang Kanyang Ama.  Ito’y kayang ibinahagi sa atin. Ama Niya – Ama Namin – Ama Natin.  Alam kong marami sa inyo dito ay patuloy na nagsusumikap, nagsisipag at nangangarap dahil sa mga anak.  Ang anak ang siyang natatanging inspirasyon at lakas.  Sa ngalan ng marangal na pagtitinda dito sa palengke ang siyang dudugtong sa gutom na mga anak.  Anong saya at sarap sa pakiramdam ng isang magulang ang umuwi mula sa maghapon o magdamag na pagtitinda, at ang sasalubong sa iyo ay haplos ng anak na naghihintay.

Ang Espiritu Santo

            Ang Espiritu Santo ang ikatlong Persona sa Banal na Santalo.  Siya ang tinatawag na Mang aaliw (Paraclete).  Siya ang Espiritu ng Diyos Ama at Diyos Anak.  Mula pa nuong paglikha ng Ama sa sandaigidigan, Siya ay naruon na.  Siya ang nagpabanal ng lahat ng nilikha ng Diyos.  Sa buhay ni Hesus, Siya man ay kasa-kasama ng Anak: Una, sa pagkakatawang tao ng Anak.  Si Maria ay nagdalang tao lalang ng Espiritu Santo.  Ikalawa, si Hesus ay sinilang, lumago sa karunungan at nagsimulang magmisyon sa pamamagitan ng pagpapabinyag niya kay San Juan Bautista sa Ilog Jordan,  mula sa langit ang Espiritu Santo ay sumakanya.  Ikatlo, sa Misteryo Paskal ni Hesus: Paghihirap, Pagkamatay sa Krus at Pagkabuhay na mag-uli.  Ang Banal na Espiritu ay kasa-kasama niya.

 

            Kaya’t ating masasabi na ang Diyos ay Diyos ng pakikipag relasyon ay pakikipag ugnayan.  Dito lumalabas na ang Ama ay may relasyon sa Anak.  Gayundin ang Espiritu Santo sa Anak.  Si Hesus ay ay Panginoon, Anak ng Diyos na puspos ng Espiritu Santo.

PAGTATAPOS AT PAGHAMON:

            Ano ang simbolismo ng krus sa iyo?  Marahil ito’y paghihirap, sakit, kamatayan o kahihiyan.  Sino ang nakikita mo sa Krus?  Malamang ang sagot ng marami ay: kailangan pa bang tanungin yan, natural si Hesus.  Kung ating palalalilim ang simbolismo, teolohiya at misteryo ng Krus, masasabi nating si Hesus ay hindi mag isang nakabayubay sa Krus.  Sila ay tatlo. Opo, ang banal na Santatlo ay muling nabuo – Ang Ama, Anak at Espiritu Santo.  Ang Anak ang siyang nakapako sa Krus, sumisigaw sa sakit, sa pagdurusa, sa pangungulila.  Ngunit sa hindi nakikitang banda, ang Ama ay kapantay ng Anak sa pagdurusa, baka nga mas higit pang mas masakit.  Hindi pa po ako isang magulang ngunit alam ko ang pakiramdam ng mga magulang dito, isang napakasakit na senaryo ang makita mong ang kaisa-isa mong anak ay naghihirap, kung puede nga lang na ikaw na ang umako ng lahat ng ito.  Para sa Diyos Ama at Anak, ang paghihirap na ito’y dapat nilang pagdaanan, hindi dahil misyon ito ni Kristo o nakaplano na, marahil upang maipakita ng Diyos na kaisa natin sila sa mga hirap na dinaranas natin, na kaisa natin si Hesus na mamatay para sa atin.  Ang Espiritu Santo

naman ag tahimik na saksi sa mga pangyayari, ngunit Siya ang nagpanumbalik ng paglalayo ng mag-Ama sa Kanyang Anak.  Si Hesus ay hindi nanatiling naghirap at patay, Siya ay muling nabuhay, taglay ang Espiritu ng Diyos.  Siya’y pumanik sa langit sa tahanan ng Kanyang Ama, at walang paghihiwalay pang maaaring maganap, ngunit sa pagpanik ni Hesus, hindi Siya nag-iisa.  Siya ay may kasama.  Ang tao na Kanyang tinubos sa lupa.  Si Hesus ang naging instrumento ng muling pagbubuo ng nasirang relasyon ng Diyos at ng tao.  Ang Krus ang siyang naging timbangan, timbangan ng pagkakaruon ng pag asa at pagpapahalaga.  Ikaw bilang isang tindera/tindero ano ang dagdag mo sa isang kilong binili sa iyo? Tama ba ang sukatan mo?

Tama ba ang presyo mo?  Para sa Banal na Santatlo ikaw ang pinakamatimbang sa lahat…Bigatin ka kasi…dahil hindi mababayaran ang halaga mo.

Purihin ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.

Advertisements