PILA PARA KAY KRISTO

Nakakainis o nakakaasar kapag naka pila.  Kahit saang pila nasasagad ang ating pasensya.  Sa umaga pa lang pila na ang bawat myembro ng pamilya sa CR para makaligo para makapasok sa eskuwelahan o sa opisina.  Paglabas ng kalye, pila rin ang napakabigat na trapik ng mga sasakyan.  Ganun din sa pagsakay sa LRT at MRT.  Kapag pupunta tayo sa mga tanggapan ng gobyerno para maka kuha ng kanilang serbisyo, talaga namang napakahabang pila rin ang susuungin.  Kung puwede lang sanang may shortcut, kung puede lang sanang mabilisan lahat.

download (1)

KAPISTAHAN NG PAGBIBIYAG KAY JESUS NI SAN JUAN BAUTISTA SA ILOG JORDAN.

Sa Ebanghelyo ng pagbibinyag kay Jesus, ating mababasa na may panawagan si Juan Bautista na: “magsisi, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nalalapit na.”  Marami ang nakarinig sa paanyaya ni Juan, kaya ura uradang ang mga tao ay pumila para mabinyagan.  Ngunit pina alala ni Juan, na ang pagbibinyag nya ay sa tubig lamang, ngunit ang Siyang darating ay magbibiyag sa kanila sa Banal na Espiritu.

At si Jesus ay nakiisa sa pagpilang ito, at nakiusap kay Juan na Siya man ay binyagan.  Ngunit matatanong natin, bakit kailangan magpabinyag ni Jesus? Bakit kailangang nya ring pumila kasama ng mga makasalanan?  Alam natin na ang binyag ang nagpapawala ng kasalanan.  Ngunit si Jesus ay wala nito.

Pumila at nagpabinyag si Jesus dahil:

  • GUSTO NIYANG IPAHAYAG ANG KANYANG PAKIKISA SA SANGKATAUHAN. Gusto Niyang ipakita na kaisa natin Siya.  Pinagdaanan Niya ang buong proseso ng pagpila at paghihintay, walang shortcut, walang palakasan. Hindi Siya natakot na mahalintulad s amga taong makasalan.
  • GUSTO NIYANG ANG TAO AY MAGING MALINIS SA KASALANAN. Nang Siya ay binyagan, hindi Siya napabanal ng tubig, bagkus Siya ang nagpabanal ng tubig na ginagamit sa atin sa pagbibinyag.  Kaya lahat tayong nabinyagan ay nagiging malinis at banal.

download

  • GUSTO NIYANG ANG TAO AY MAGING PARTE NG PAMILYA NG DIYOS. Nang si Jesus ay biniyagan: may isang tinig na nagwika: “Ito ang aking pinakamamahal na Anak, na lubos kong kinalalaugdan.”  Nuong tayo ay bininyagan, tayo ay naging mga anak ng Diyos, naging kapatid ni Jesus.  At darating baling araw, na pipila tayo sa pintuan ng tahanan n gating Ama kapag tapos na ang ating buhay dito sa lupa.

Ang kapistahan ng pagbibiyag kay Jesus ay hudyat ng pagsisimula ng misyon ni Jesus, misyon na maglingkod at hindi ang paglingkuran.  Ito ay panawagan sa atin, lalo na iyong mga tinatawag na maglingkod: magulang, teachers, government and church leaders, at kahit ano pa mang paglilingkod.  Katulad ni Jesus, ang paglilingkod ay hindi isang posisyon na dapat ipagmayabang, bagkos ito, ay katulad ng pagpila kasama ng mga makasalan.  Kadalasan po kasi, kung sino pa ang mga lider natin, sila ang ayaw pumila, gagamitin ang kanilang impluwensya at koneksyon para hindi maabala. Alam kasi nila na sial ay espesyal.  Kung ganun ang mga lider na ito ay malayong malayo sa ating modelong si Jesus, na marunong makiisa.

images

Ngayong Linggo na ito, lahat tayo ay abala, exited na exited na, ilang tulog na lang, kasi masisilayan natin ang Santo Papa Francisco, ang modelo natin kung paano ba ang maglingkod katulad ni Jesus. Nagliligkod ng may awa at pagmamahal. Mercy and compassion.  Nawa’y mapag alab Niya an gating pananampalataya na tayo ay tinatawagan rin na maglingkod.

Ang kapistahan ng pagbibiyag kay Jesus ay hudyat ng pagsasara ng panahon ng kapaskuhan. Marahil marami na sa atin ang nakapagligpit na ng mga Christmas decorations. Naitabi na natin lahat. Naipila na natinsa ating bodega.  Nawa’y ang liwanag na dala ni Jesus na isinilang sa ating mga puso ay patuloy na mag alab.

Kapag tayo ay dumadalo ng misa, tayo ay pumipila para tanggapin si Jesus sa komunyon.  Kung tayo ay may tapang na pumila upang siya ay tanggapin, nawa’y magkaruon din tayo ng tapang na panindigan ang ating pagiging binyagan.  Na tayo ay Kristiyano.  Na tayo ay para kay Kristo.

Advertisements

Pagpapalalim sa Lukas 12: 8 – 12

(Dahil ngayong araw na ito ay aking kaarawan, naatasan akong magbahagi ng pagninilay sa aming community mass)

Marahil naging bahagi kayo ng malakas na pagtawa ng marinig ninyo ang mga kwento ito: Unang senaryo, nagpaligsahan ang isang Muslim, Budhista at Kristiyano.  Ang kompetisyon ay pagtalon sa mataas na gusali kasabay ng pagbanggit ng kanilang kinikilalang diyos.  Nauna ang Budhista, ang sigaw ay Budha. Patay. Sumunod ang Muslim, ang Allah ang isinigaw. Buhay. Panghuli ang Kristiyano, sigaw ay Kristo, ng malapit ng lumagpak sa lupa, Allah na ang binanggit. Buhay.  Ikalawang senaryo, may isang lalaking nangumpisal sa isang pari. Ang kanyang kinumpisal: “Padre, patawarin mo po ako dahil ang dami ko ng napatay, dahil sila’y naniniwala kay Kristo…ikaw ba padre, nanininwala ka kay Kristo?” “Si Kristo ba? Sino yon?” ang mabilis na sagot ng pari.  Ito ay ilan lamang sa ginagawa nating katatawanan ngunit sa totoo lang ito’y may laman. Ito ay mga kwento ng pagtalikod sa Diyos sa gitna ng mga banta ng seguridad at buhay na ating nararanasan.

Sa ebanghelyong ating narinig ngayon, tayo ay tinatawagan sa dalawang bagay: Una, Ang pagkilala sa Diyos Anak.  Ang malaman ang kanyang presensya kasabay nito ay ang kanyang kapangyarihan.  Isang paghabambuhay na pagtanggap kay Hesus na Siya ay Diyos.  Hindi tatalikod sa kanya sa kahit anong banta ng panganib at problemang nararanasan. Ikalawa, Ang pagkilala sa Espiritu Santo.  Kasabay ng pagkilala sa Kanya, maiiwasan ang magkasala laban sa Kanya. Ano nga ba ang mga kasalanan sa Espiritu, ang ilan sa mga ito ay kawalan ng pag asa, panlalamig sa pakikipag ugnayan sa Diyos at marami pang iba. Sa Ebanghelyo ngayon, litaw na litaw na ang pagkakasala sa Banal na Espiritu ay ang pagtalikod at hindi pagkilala kay Hesus.  Dahil si Hesus ay nagtataglay ng Banal na Espiritu. Ito ang Espiritung kasama niya sa kanyang pagkakatawang tao, sa kanyang pampublikong gawain at misyon. Ang Diyos Ama, Ang Espiritu Santo at Siya mismo ay iisa.  Kapag naiisip mo ang Espiritu Santo, hindi maaring hindi mo maiisip si Kristo ay ang Diyos Ama.

Ang Espiritu Santo ay maraming kalakip na kaloob na mga handog o regalo. Isang halimbawa nito’y ang regalong buhay sa akin.  Ang tatlumput dalawang taong lumipas ay tunay na regalong handog ng Diyos.  Sa tuwing magpapalit ang bagong taon sa buhay ko, anong sarap na balikan ang nakalipas na mga karanasan, tunay na nanduon ang Diyos, kasa-kasama sa mga magaganda at lalong mas matindi sa mga panahon ng kabiguan.  Ang regalong ito’y libreng bigay at kaloob. Nararapat lamang na ito’y mapasalamatan, sa pamamagitan ng pagbabahagi nito sa iba.  Sabi nga sa commercial ng Nescafe sa telebisyon tayo ay tinatanong: “Ikaw para kanino ka bumabangon?”  O anong saklap ang buhay ng isang tao kung wala siya nitong pinag-aalayan. Ang lahat ay nabubuhay at patuloy na nangangarap dahil alam niyang ang buhay at may kahulugan at may pinag aalayan.

Ngayong araw ding ito, ating pinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Teresa ng Avila.  Isang matapang na babae na umayon sa kagustuhan ng Espiritu Santo at siya ay kumilos tungo sa  pagbabago sa Order ng mga Karmelita. Tayo ay kanyang hinahamon na tunay na pagsikapang marating ang perpeksyon, ang pinakamataas na antas ng buhay kabanalan at panalangin.  Nawa’y mamutawi rin sa ating mga labi: Huwag mangamba. Huwag mabalisa, huwag mabahala. Ang lahat ng bagay ay lumilipas. Hindi nagbabago ang Diyos. Sa pagtitiyaga ang lahat ay makakamtan. Ang Diyos ay sapat na. Amen.