SPJE

(ang may akda ay naatasang mag bahagi ng kanyang pagninilay at personal na karanasan sa ikatlong araw na ginawang nobena para sa paghahanda sa kapistahan (Aug 2)  ng kanilang founder, St. Peter Julian Eymard).

Naalala ko pa nung nakarang Enero ng taong ito.  Ibinigay ko ang isang estatwa ni San Pedro Julian Eymard sa aking Spiritual Director (Fr. Nilo, OP).  Nang kanya itong buksan at makita ang laman, lumabas sa mukha niya ang kasiyahan.  At nasabi niyang talagang kakaiba ang founder ninyo, at kanyang nasabi ayon sa aking pagkakatand,  na ang estatwa na ito ay nagpapakita ng kababaan ng loob ng pagiging simple.  Kung mamasdan ang estatwang ito ay nakayuko na sumabay ang matang nakatuon sa hawak na Banal na Sakramento.  Si San Pedro Julian Eymard marahil ay nangungusap na: “ito ang tignan ninyo, ito ang purihin at sambahin ninyo, ito ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay sa mundo, ang tanging yaman.”

Ano nga ba ang katangian ng isang tagatanod (Adorer) ni Kristo sa Kanyang Banal na Sakramento?  Bilang isang Relihiyoso-Seminarista ng Congregation of the Blessed Sacrament, nagtataglay kaya ako nito? Para kay San Pedro Julian Eymard ang katangiang pagiging mababang loob (humility) ang siyang dapat lumutang sa lahat ng mga katangian ng isang tagatanod ni Kristo sa Banal na Sakrameto.  Sa tuwing haharap ako at magdarasal sa harap ng Banal na Sakramento, kadalasang ang utak ko ay abala sa ibang bagay, ng mga pagpaplanong gagawin ko sa hinaharap.  Nakikipag usap man ako sa kanya ngunit ito ay pagdidikta sa Kanya ng mga gusto kong mangyari sa aking buhay.  Kahit ang aking mata ay hindi ko maipako ng matagal sa Kanya, dahil kusa itong pipikit.

Harinawang sa pagtakbo ng panahon, ang aking mata ay mamulat sa kaniningningan ng Banal na Sakramento na nasa aking harapan.  Ang aking isip nawa ay sa kanya lamang matuon.  Ang aking puso ay huwag nawang maging salawahan at patuloy na tumibok sa pag asang ako’y minamahal ng Diyos na aking pinagdarasalan.  Nawa’y tunay akong mabago sa pang araw araw na pagharap ko sa Kanya.  Isang Israel na mapagkumbaba, may kasimplehan sa mga naisin at pinipili, may buong pagtitiwala at tahimik na nakikinig sa mga nais Niyang mangyari sa buhay.

Salamat San Pedro Julian Eymard, sa pagiging perpektong modelo mo sa akin sa tunay na pagtiklop ng tuhod, pag pako ng paningin, pagtahimik ng isip at puso sa pananalangin sa Eukaristikong hari sa Kanyang Banal na Sakramento. San Pedro Julian Eymard, tapat na nagmamahal at nagpupuri sa Banal na Eukaristiya, turuan mo kami at ipanalangin. Amen.

*ST.  PETER Julian Eymard, the founder of the Congregation of the Blessed Sacrament, was born in La Mure, France, on February 4, 1811. He was ordained a priest for the Diocese of Grenoble in 1834 and entered the Marist Congregation in 1839.

One dominant thought burned with fierce intensity in the mind of this saintly priest: “The Eucharist is everything; we need nothing more”. He was filled with the desire to “bring everybody to love Our Lord, and to preach only Christ, and Christ in the Eucharist”.

For this purpose he founded the Congregation of the Blessed Sacrament in 1856, a body of men devoted to the Eucharist. He also founded the Sisters of the Blessed Sacrament in 1864 and the People’s Eucharistic League in 1859.

He died in his home town of La Mure on 1st August 1868.

The Congregation spread rapidly and now has about a thousand religious in the major cities of 30 countries throughout the world.

On December 9th 1962, Pope John XXIII canonized Peter Julian as the Apostle of the Eucharist.

Advertisements