Panginoon, hilumin Mo ang aming bayan.

Lord, heal our Land

Panginoong mapagpalaya, tunghayan mo kaming mga Pilipino, na Iyong tinatangi. Ngayong aming pinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan ng aming bansa, nawa’y mapahalagahan namin ito.  Mamalagi nawa sa aming isip at puso ang mga aral at kahalagahan nito.

Ngayong ang aming bansa ay nakakaranas ng pagkakawatak-watak dahil sa iba’t-ibang usaping politikal, ekonomikal at sosyal, kami ay pag isahin mong muli.  Ang aming puso ay sugatan dahil sa aming mga kasalanang pagkamakasarili at walang pagpapahalaga sa iba, kami ay hilumin mo.  Huwag Mo nawang itulot na kami ay muling  makulong sa aming mga kasalanan na siyang nagkukulong sa aming hindi magawa ang mabuti at mas pinipili ang kasamaan.  Itatag Mo nawa kami ng isang bansang naninindigan at panig sa katotohanan, sa buhay at sa kalayaan. Amen.

Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami.

San Lorenzo Ruiz, Pilipinong Martir, ipanalangin mo kami.

Beato Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s